Voorwaarden

Kiest u voor behandeling bij de Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) of bij de Psychologenpraktijk Bentinck, dan zal uw psycholoog bij het begin van de behandeling een behandelovereenkomst met u aangaan (wettelijk verplicht). De leveringsvoorwaarden worden onderstaand vermeld. Het gaat er daarbij vooral om dat u komt op de afgesproken tijd, tijdig afzegt als u een keer niet kunt komen en dat u op de hoogte wordt gesteld van een aantal algemene zaken rondom behandeling door een psycholoog.

Overeenkomst behandelvoorwaarden:

Tijdens de intakefase van uw behandeling verwijzen wij naar de volgende algemene punten die van toepassing zijn op iedere behandeling bij de eerder genoemde praktijken. Zo nodig of gewenst krijgt u hierover uiteraard nadere tekst en uitleg.

 1. De duur van de behandelsessies is doorgaans 45 tot 55 minuten contacttijd. Overige (‘indirecte’) werkzaamheden die deel uitmaken van de behandeling zijn onder meer: diagnostiek, indicatie en administratie. Bij elke sessie wordt als standaard 15 minuten indirecte tijd gerekend, maar daar kan per keer van worden afgeweken als dat reëler is.
 2. Indien uw behandeling onder de noemer ‘verzekerde zorg’ valt (in het kader van de Zorgverzekeringswet), zal deze, na de beëindiging, bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Mocht u op dat moment nog (een deel van) uw eigen risico (van het jaar waarin de behandeling is begonnen!) hebben open staan (in 2019 en 2020 bedraagt het minimale eigen risico € 385,-) dan zal deze declaratie hiermee worden verrekend door uw zorgverzekeraar. Voor een meer uitgebreide toelichting over de declaratie van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar verwijzen wij u binnen deze website naar het pulldown menu ‘Aanmelding’ met daaronder het kopje ‘Kosten en / of vergoedingen’.
 3. Indien de behandeling betaald wordt door uzelf of door bijvoorbeeld een derde partij zoals uw werkgever, dan bedragen de kosten € 100,- per sessie.
 4. Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. U kunt daarvoor bellen met ons vaste telefoonnummer: 0229-215904. Krijgt u niemand aan de lijn dan kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken. Bij niet tijdig afgezegde afspraken kan het no-show tarief in rekening worden gebracht. De eerste keer dat hier sprake van is, is dat € 25,-, daarna geldt een tarief van € 45,- per gemiste afspraak.
 5. Middels Routine Outcome Measurement (ROM) zal de voortgang en het uiteindelijke resultaat van de behandeling tussentijds en aan het eind (mede) worden geëvalueerd.
 6. De Psychologen Praktijk Hoorn en de Psychologenpraktijk Bentinck bieden u -als aanvulling op de persoonlijke gesprekken- desgewenst de mogelijkheid van online behandelvormen (E-health). Dit vindt plaats via Je Praktijk Online en/of Mirro, waarvoor u in dat geval per e-mail inloggegevens zult ontvangen. Uw behandelaar zal u verder mondeling informeren over de specifieke mogelijkheden hieromtrent. Ook zal hij of zij met u bespreken wat voor u persoonlijk de meerwaarde zou kunnen zijn van deze online-behandelvormen.
 7. U zult door uw behandelaar op de hoogte worden gebracht van diens specifieke kwalificaties.
 8. U zult altijd worden geïnformeerd over de gang van zaken rond intake, diagnostiek en behandeling.
 9. Met uw goedvinden en altijd met uw belang voor ogen zal er mogelijk sprake zijn van uitwisseling van informatie tussen uw behandelaar en diens collega’s (sporadisch, i.h.k.v. intervisie) en / of uw huisarts (meer standaard).
 10. Met klachten kunt u zich eventueel wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) te Amsterdam.
 11. De dossierbewaarplicht bedraagt tenminste 15 jaar.
 12. Er is bij de Psychologen Praktijk Hoorn en de Psychologenpraktijk Bentinck indien nodig sprake van een waarnemingsregeling.

Voor instellingen, bedrijven, arbo-artsen, verzekeringsgeneeskundigen e.d. gelden aparte condities. Neemt u hierover desgewenst contact met ons op.

Om misverstanden te voorkomen: alle aan u bestede tijd wordt in redelijkheid gerekend; dat geldt dus ook de screening en het eerste gesprek. Wij hebben niet iets als een eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Wel is het zo dat, als het niet ‘klikt’ tussen u en uw behandelaar, u desgewenst de overstap kunt maken naar een andere behandelaar binnen onze praktijken van wie we vermoeden -op grond van wat u aanvoert als redenen dat het niet goed loopt- dat het dan meer naar wens zou moeten gaan. Uiteraard bent en blijft u een vrij mens en is het uiteindelijk aan u om te beslissen hoe of wat als het niet klikt en u niet de overstap wil maken. Mocht u besluiten om uw heil elders te zoeken dan zullen wij ons best doen om u hierin naar beste vermogen te raden.