Vergoedingen

Per 1 januari 2014 is de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland ingrijpend gewijzigd. Veel van deze veranderingen zijn voor u als (potentieel) cliënt van de Psychologen Praktijk Hoorn van belang.

Hieronder kunt u lezen over een aantal van de belangrijkste veranderingen. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor ‘verzekerde zorg’ zijn door de overheid aangescherpt. Uw eerste aanspreekpunt blijft op dit punt uw huisarts. Hij/zij weet waar u met uw klachten en/of problemen het beste op uw plek bent binnen de nieuwe GGZ-structuur. Dat kan in het geval van relatief milde psychische problemen bijvoorbeeld zijn bij een Praktijk-Ondersteuner-Huisarts-GGZ (POH-GGZ), die valt onder de algehele huisartsenzorg, waarin er ook geen verrekening plaatsvindt met uw eigen risico.

Als u er samen met uw huisarts (en/of POH-er) bij uit komt dat er in uw geval toch wat meer aan behandeling nodig lijkt (er is sprake van een stoornis), dan kan de huisarts u doorverwijzen naar zorgverlening in de Generalistische Basis GGZ  of naar de Gespecialiseerde GGZ . De Psychologen Praktijk Hoorn biedt zorgverlening binnen vooral de Gespecialiseerde GGZ; de praktijk Bentinck binnen de Basis (uitzonderingen daargelaten; die hangen dan onder de verantwoordelijkheid van de PPH). Doorgaans zal middels een screening (zie aanmelding) worden ingeschat welke van deze twee vormen van zorgverlening het beste bij uw situatie aansluit hoewel het in principe aan de huisarts is om dit te bepalen en om dit op de aanmelding te vermelden.

De PPH heeft voor 2019 en 2020 met alle zorgverzekeraars contracten. Meestal is er zo sprake van vergoeding onder verrekening met het eigen risico (voor zover dat al niet is opgegaan aan bijvoorbeeld medicijnen of ziekenhuisbezoek).

Declaratie therapie: een nadere toelichting

Omdat we hebben gemerkt dat er soms verwarring (met name over de hoogte van het bedrag en de totstandkoming ervan) bestaat bij cliënten als zij van de zorgverzekeraar een bericht krijgen dat er een bedrag aan bijvoorbeeld de Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) en/of aan drs J.W.A. Wilbrink en/of aan drs. C. Bentinck is overgemaakt, zullen we onderstaand proberen dit nader toe te lichten. Het gaat er om dat u de grote lijn ervan een beetje kunt volgen. Bedenk dat we hier in zijn algemeenheid spreken, dus dat u in uw specifieke situatie op iets anders zult uitkomen.

Een behandeling mogen wij pas na afsluiten in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Dat is na maximaal 365 dagen (eerder als de behandeling korter duurt; met name in de Basis Generalistische GGZ is dat doorgaans het geval). Na 1 jaar mogen wij de behandeling zo nodig voortzetten –althans, in de Gespecialiseerde GGZ-  en dan gaat opnieuw een traject in van maximaal 1 jaar. In feite wordt uw behandeling dus door ons voorgefinancierd en wordt er niet tussentijds gedeclareerd. Sowieso ontvangt u van ons geen rekeningen tenzij u te laat (minder dan 24 uur van tevoren) of geen afbericht geeft. Dan mogen wij een ‘No Show’ rekening aan de cliënt zelf sturen waarvan de hoogte door ons gesteld is op €25,- (de eerste keer) of € 45,- (bij herhaling). Overigens zullen we dat niet zo snel doen. Het betekent ook dat de zorgverzekeraar pas weet heeft van uw behandeling nadat wij een declaratie hebben ingediend. Omdat drs J.W.A. Wilbrink de hoofdbehandelaar is binnen de PPH  zal een PPH-declaratie altijd op zijn naam plaatsvinden; bij de praktijk Bentinck is drs. C. Bentinck de hoofdbehandelaar. Zij zijn als hoofdbehandelaar soms gerechtigd om behandelingen (onder voorwaarden die per verzekeraar verschillen) uit te laten voeren door andere therapeuten. Er is dan sprake van een medebehandelaar. De zorgverzekeraars werken met een systeem op basis van DBC’s = Diagnose Behandel Combinatie’s, met productgroepen en met tijdschrijven. Dit betekent dat we een diagnose (eigenlijk een classificatie) moeten stellen die bepaalt in welke productgroep de behandeling valt en waarbij vervolgens het bedrag binnen die productgroep vooral wordt bepaald door het aantal minuten dat de behandeling heeft geduurd. Nemen we als voorbeeld een behandeltraject in de Gespecialiseerde GGZ. Binnen een productgroep wordt gewerkt met tijdsintervallen voor het aantal behandelminuten, bv van 250 t/m 799 minuten en dan van 800 t/m 1799 minuten, enzovoort. Daarbij zijn er ook kleine verschillen per prijs per productgroep. Het betekent dat een behandeling van  251 minuten hetzelfde opbrengt als een behandeling van 799 minuten. Productgroepen zijn bijvoorbeeld Diagnostiek (als er geen behandeling volgt op de intake = de eerste sessies, doorgaans niet meer dan 5) en Depressieve stoornissen. Misschien een wonderlijk verhaal, maar wij zijn er aan gehouden. Het aantal behandelminuten wordt bepaald door de som van de directe en indirecte tijd die uw behandelaar aan uw behandeling heeft besteed. De directe tijd: de tijd die een sessie duurt = de contacttijd. Die is in de Gespecialiseerde GGZ standaard gezet op 55 minuten. De indirecte tijd omvat de tijd om bijvoorbeeld eerdere verslagen door te nemen, maar vooral: om een verslag van het behandelgesprek te maken. Ook de tijd die er gaat zitten in overleg of in het scoren van door een cliënt gemaakte testen wordt gerekend als indirecte tijd. Standaard is deze tijd per sessie gezet op 15 minuten. Daarmee komt een behandelsessie doorgaans op 70 minuten. Bedacht moet worden dat er de eerste gesprekken soms veel meer tijd gaat zitten in de verslaglegging: er moet nagedacht worden over de diagnose, en er moeten een Indicatiestelling en een Behandelplan geschreven worden. Dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld de eerste 5 gesprekken soms tot zo’n 400 minuten aan indirecte tijd vergen.

Een concreet voorbeeld aan de hand van een eerder genoemde productgroep (in de Gespec. GGZ): Diagnostiek. Stel dat een cliënt na 4 gesprekken stopt. De behandeling is nog in de diagnostiekfase en valt in de productgroep Diagnostiek. Er is door de behandelaar inmiddels al wel een begin gemaakt met de Indicatiestelling. De directe (contact)tijd bedraagt bijvoorbeeld 4 x 60 min. (tenzij een sessie langer duurde) = 240 min. De indirecte tijd (in het begin zijn de sessieverslagen door alle informatie die een cliënt geeft meestal vrij lang, we schrijven daar standaard 30 min. bij per sessie) bedraagt 4 x 30 min. = 120 min. Daar komen bij iets van 60 min. voor het begin van de Indicatiestelling en 20 min. voor het schrijven van een afsluitend bericht aan de huisarts. Totale tijd = 440 min. Daar heeft de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) / verzekeraar een bedrag aan gehangen van ruwweg € 1000,-. Het betreft dan de productgroep Diagnostiek van 400 t/m 799 min. Stel dat de behandelaar er bijvoorbeeld 700 minuten aan kwijt was omdat er meer sessies hebben plaatsgevonden, dan zou het bedrag hetzelfde zijn (maar wel redelijker overkomen). Het volgende tijdsinterval loopt bij de meeste productgroepen van 800 t/m 1799 min. waar de verzekeraars een bedrag van rond de € 2000 aan hebben gekoppeld. Zo zijn er een reeks intervallen van 0 tot 24.000 min., telkens met een vast ‘tarief’. Dit tarief kan dus soms voordelig voor ons zijn en soms nadelig en de idee van de NZa / verzekeraar is dat er zo een acceptabel gemiddeld uurtarief uitkomt (ergens tussen de € 90 en € 120). Zou je toch boven het gemiddelde uitkomen dan kan de verzekeraar een bedrag terugvorderen. We zeiden al: mogelijk een wat wonderlijk verhaal, maar wij hebben daar geen invloed op. Onze tijd wordt goeddeels automatisch geschreven en ook de declaraties die automatisch uit het systeem voortvloeien moeten elektronisch gedeclareerd worden zonder dat wij daar enige invloed op hebben. Kortom: mocht de specificatie van de verzekeraar u verbazen, bedenk dan dat het een wat merkwaardig systeem is waar wij -in uw belang (vergoeding)- mee moeten werken en dat de kans dat het om een al dan niet moedwillige ‘vergissing’ of fraude gaat zeer gering is. Mocht u uiteindelijk toch nog vragen hebben bij de specificatie dan kunt u die voorleggen aan uw verzekeraar of eventueel aan ons (maar veel meer dan alles nog eens uitleggen kunnen we dus niet). Tenslotte: ongeacht de duur van de behandeling spreekt u uw eigen risico aan, zoals dat ook het geval is bij medicijnen en ziekenhuisbehandelingen. De enige uitzondering in het basispakket is de huisartszorg (daar valt ook de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts onder). Dat kan dus betekenen dat als een cliënt om wat voor reden dan ook na enkele gesprekken stopt, de verzekeraar een fors deel incasseert van het eigen risico. Ook in 2020 (net als in 2019) is het standaard eigen risico € 385. Echter: sommige mensen hebben gekozen voor een hoger eigen risico en dat betekent dat de verzekeraar er nog meer van af kan halen. Behoudens een mogelijke verrekening door de verzekeraar met uw eigen risico wordt verder geen eigen bijdrage in rekening gebracht . We hopen dat u met deze informatie wat meer zicht heeft gekregen op het financiële aspect van uw behandeling.